บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 47 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ไหว้พระเสริมบารมี 5 วัด ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สักการะ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ทัวร์ต่างประเทศ ไหว้พระเสริมบารมี 5 วัด ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สักการะ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
รหัส : HKGBIZ 05
วันเดินทาง : 
วันที่ 24-26 ม.ค. 2552 (วันตรุษจีน)
วันที่ 14-16 , 21-23 , 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2552
รายละเอียด :

วัดกังหัน (วัดแชกุง) : วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ การขอพรให้สมหวัง สะเดาะเคราะห์ให้พ้นภัย
หมุนกังหันทองแดงนำสิ่งดีๆ เข้าสู่ชีวิต
วัดฉีหลิน : นมัสการ “พระศรีศากยมุนี” เพื่อขอพรเสริมบารมี
วัดหวังต้าเซียน : บูชาองค์ “เทพแห่งโชคลาภ” อำนวยพรปัดเป่าโรคภัย และเป็นมงคลในด้าน ธุรกิจ การค้าขาย
วัดโป่หลิน : นมัสการ “พระใหญ่” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นสิริ มงคลในทุกด้าน
รีพัลส เบย์ : สักการะ “เจ้าแม่กวนอิม” “เจ้าแม่ทับทิม” เพื่อให้แคล้วคลาดภัย


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง (อาหารค่ำ)

11.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T ประตู 9
13.20 น. เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง
17.10 น. ถึงท่าอากาศยานฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต
ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่โรงแรมที่พัก ที่พัก: BP International House หรือเทียบเท่า เชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะลันเตา – ไหว้พระใหญ่ – วิคตอเรีย พีค – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ (อาหารเช้า/กลางวัน/ค่ำ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ “Ngong Ping Viillage” ณ เกาะลันตา
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของฮ่องกง
ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับเส้นทางแห่งอารยธรรมและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงาม...นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น
“เคเบิ้ลไฟฟ้า” ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในแบบ “พาโนราม่า” ในมุมกว้างถึง 360 องศา เพื่อมุ่งหน้าสู่
“เกาะลันเตา” ... โดยระหว่าง ทางเชิญท่านเพลินตากับความงามตามธรรมชาติ และ “อ่าวตุงชุง” ที่อยู่ใกล้กับ
“อุทยานแห่งชาติลันเตาเหนือ” ...จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรกับองค์ “Tian Tan” พระพุทธรูปองค์
ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา...อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงาม กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร บ่าย ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆอันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค
เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก
ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รี พัลส์เบย์ Repulse Bay
ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล
และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา
พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้
มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง
และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ
ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมืองแล้วนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก: BP International House หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หวังต้าเซียน – วัดฉีหลิน – วัดกังหัน - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านนมัการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป
และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจและ วัดฉีหลิน
นมัสการพระโพธิสัตว์และ เหล่าเทพยดา สำคัญต่างๆ เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย
พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด สมัยราชวงศ์ถัง เดินทาง สู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง
ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสำคัญ ของชาวฮ่องกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ
จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นำสิ่งดีๆ มาให้ โดยเฉพาะ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน
จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่า หากได้หมุนกังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี บ่าย
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนานกับการช้อปปิ้งถนนนาธานกับสินค้าแบรนเนมชื่อดัง
Louise ,Prada, Armarni, Burerry ฯลฯ และห้างสรรสินค้า Harbour City ที่ใหญ่ที่สุด
(รับประทานอาหารกลางวัน / เย็น ตามอัธยาศัย)
19.30 น. เตรียมออกเดินทางสู่สนามบิน
21.40 น. เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385
23.25 น. ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ค่าบริการ :
อัตราค่าบริการต่อท่าน
24-26 ม.ค. 52 (วันตรุษจีน)
ตามรายการ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ 21,900 บาท
ท่านละ 20,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
ท่านละ 21,900 บาท
ท่านละ 20,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
ท่านละ 20,900 บาท
ท่านละ 19,900 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
ท่านละ 19,900 บาท
ท่านละ 18,900 บาท
พักเดี่ยวชำระเพิ่ม
ท่านละ 5,000 บาท
ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้รวม :
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ (ชั้นประหยัด) เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (2 คืนที่โรงแรม BP International House หรือเทียบเท่า)
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารค่ำ 2 มื้อ)
4. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551)
5. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ( ตามข้อกำหนดของสายการบิน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax.
(+662) 758 5039