บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 47 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เบปปุ 6 วัน 4 คืน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ เบปปุ 6 วัน 4 คืน
รหัส : JPPK 05
วันเดินทาง : 
สิงหาคม 2551 18 – 23 / 25 – 30
กันยายน 2551 1 – 6 / 8 – 13 / 15 – 20 / 22 – 27 / 29 – 4 ต.ค.
รายละเอียด :

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ
สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
ตลอดจนสัมภาระการ เดินทางของท่าน
00.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟู – เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโกกุ – อาบทราย ร้อน

08.00 น. ถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว... นำท่านแวะชม ศาลเจ้าดาไซฟู ซึ่งสร้างอุทิศถวาย
ให้แก่พระเจ้านักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุกะวารา วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับพัน
ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบบปุ แหล่งน้ำแร่และแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง ที่เชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรคต่างๆ ... นำท่านชม จิโกกุเมกูริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เมืองเบบปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ
พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า
98 องศาเซลเซียส ... จากนั้นให้ท่านได้ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น
ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้อีกด้วย... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เบปปุ สุกินอย
หรือเทียบเท่า รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *อิ่มอร่อยกับไลน์บุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งอาหารญี่ปุ่น เช่น
ซาชิมิ ซูชิ ชาบู ชาบู และอาหารนานาชาติ ตบท้ายด้วย ซอฟท์ดริ๊งค์ เครป ไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล
* * หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกัน ว่า “การอาบออนเซ็น”
ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่น ยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพ
ดีอีกด้วย

วันที่สาม เบปปุ – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้าไฟฟ้า) – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – เฮ้าส์เทนบอช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ใจกลางเกาะ
คิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ให้ท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมความงามจากบนยอดเขา
.. ซึ่งนับว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่เมือง
คุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่น และเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่สำคัญสมัย สงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น นำท่านเที่ยวชม
ปราสาทคุมาโมโต้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บน เนินเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุมาโมโต้ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ
คะโตะ ในปีค.ศ. 1607 ที่นี่เคยถูกเผาผลาญไปสิ้นแล้วในปี 1877 ภายหลังได้รับการ บูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1960
ภายในยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้มีค่ามากมาย .... จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮอลันดาญี่ปุ่น
ณ เฮ้าส์เทนบอช ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดๆ กับคืนอันแสนโรแมนติก กับที่พักสไตล์ยุโรปภายใน
เฮาส์เทนบอช นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม เฮ้าส์เทนบอช หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เฮ้าส์เทนบอช (เพลิดเพลินภายในเฮ้าส์เทนบอช1 วันเต็ม)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช ( 1 วันเต็ม )
“หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และ
ดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ
ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ,
หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์
และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่าง
น่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY
ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่า
ท่านจะประทับใจไปอีกนาน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินต่อกับบรรยากาศ
อันสุดแสนแสนโรแมนติค กันต่ออย่างเต็มที่ หรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้ก, ชีสหลากหลายชนิด
, ช้อคโกเล็ต หรือจะเป็นของน่ารักๆ จากบ้านหมีลินดาที่แสนจะน่ารัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ในเฮ้าส์เทนบอช พิเศษ.. ให้ท่านได้สนุกสนานเพิ่มเติม ด้วยการพักต่อภายในโรงแรม เฮ้าส์เทนบอช เพิ่มอีก 1 คืน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฮ้าส์เทนบอช หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ โดม – สวนสันติภาพ – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก
ซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์
นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมความงามของ
สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต
ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ
พาท่านสู่ เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ฟุคุโอกะ ไฮแอท รีเจนซี่ หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
15.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ค่าบริการ :
ผู้ใหญ่
ท่านละ 52,900 บาท
เด็กมีเตียง
ท่านละ 47,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
ท่านละ 42,500 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ
ท่านละ 6,900 บาท
อัตรานี้รวม :
- ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
- ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
- ค่า Service Charge 3 % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เอกสารในการขอวีซ่า :
- พาสปอร์ต มีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่าย 2” – 2.5” จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี)
- สูติบัตร (อายุต่ำกว่า 15 ปี)
- ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน นักเรียน และนักศึกษา
: ขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
1.บิดา และมารดาจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการเขต
2.สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา)
3.ใบรับรองการงานของบิดา หรือมารดา
4.การเงิน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือมารดา ข้าราชการ
จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296