บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 47 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ลาดัคห์ ซันสการ์ 13 วัน เดลี มานาลี ซาชู เลห์ ทะเลสาบพันกอง ดาฮานู คาร์กิล ซันสการ์ โดยเจท แอร์เวย
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ : ลาดัคห์ ซันสการ์ 13 วัน เดลี มานาลี ซาชู เลห์ ทะเลสาบพันกอง ดาฮานู คาร์กิล ซันสการ์ โดยสายการบิน เจท แอร์เวย์
รหัส : NPGOT 04
วันเดินทาง : 17 - 29 กันยายน 2551
รายละเอียด :

(1)วันพุธที่ 17 กันยายน 2551 กรุงเทพ-เดลี
16.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 7-8 แถว P
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
18.25 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินเจท แอร์เวย์
เที่ยวบิน ที่ 9W63 ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง
21.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเดลี ตามเวลาท้องถิ่น รับประทานอาหารเย็น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Centual Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

(2)วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2551 เดลี-กุลลู-มานาลี

05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองกุลลู โดยสายการบินแจคสัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JA 201
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบุนทาร์ เมืองกุลลู จากนั้นนำท่านเดินทางโดยทางรถยนต์สู่เมืองมา นาลี
ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา Kullu หรือ Valley of Gods อยู่ในระดับความสูง 2,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (ระยะทาง 40 ก.ม.) นำท่านเข้า สู่ที่พัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านชมเมืองมานาลี ชมวัด Hadimba น้ำพุ
Vahist และเขตเมืองเก่าของมานาลี
เย็น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(3)วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 มานาลี-ซาซู

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองซาชู ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 7-8 ชั่วโมงเส้นทางจะขับผ่านยอดเขา Rohtang (3,980 เมตร)
ผ่านทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มของแคว้น สลับกับพื้นที่แบบทะเลทราย
แวะรับประทาน อาหารกลางวันแบบกล่อง แวะชมวิวที่ Rohtang ชมทิวทัศน์ที่สวยงามสุดยอดแห่ง
หนึ่งในเส้นทางจากนั้นขับรถสู่ซาชู เส้นทางจะขับขึ้นเขาผ่านภูมิประเทศที่มีพืชพรรณ ไม้เปลี่ยนแปลง
ทุกๆกิโลเมตร ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 2.5 เมตร ท่านจะได้พบกับความ
มหัศจรรย์ของพรรณพืชในแต่ระดับความสูง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เย็น เดินทางถึงซาชู
ซึ่งอยู่ในระดับความสูง 4,253 เมตรจากระดับน้ำทะเล เข้าพักในเต้นท์

(4)วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 ซาซู-เลห์

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เลห์ วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นประสบการณ์ครั้งหนึ่ง
ในชีวิตในการเดินทางผ่านถนนลอยฟ้าที่สูงเป็นอันดับสองของโลก ระยะทาง 255 กม. โดยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 12 ช.ม.มานาลี-เลห์ เส้นทางเส้นนี้จะผ่านที่ราบสูง Rupsu แห่ง Ladakh ซึ่งพื้นที่ราบสูง
ที่สุดในโลกที่มีผู้อาศัยอยู่ ทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง
ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะ รูปทรงแปลกประหลาด ท้องฟ้า เมฆบนยอดเขาที่สวยงาม ป่า เปลี่ยนสีสัน
ห่มภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นเทือกเขาสลับสี ล้วนยาวไกลสุดลูกหูลูกตา เส้นทางจะขับข้ามยอดเขาLachungla (5,026)
เมตร และ Tanglang La ซึ่งเป็นยอดที่ สูงที่สุดในเส้นทาง (5,360 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นยอดเขา
ที่มีถนนผ่านสูง เป็นอันดับสองของโลก เพื่อข้ามผ่านไปสู่ลาดัคห์ แห่งแคว้นจามูและแคชเมียร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (แบบกล่อง)
เย็น เดินทางถึงเลห์ เมืองหลวงของลาดัคห์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ
และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

(5)วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551 เลห์-ทะเลสาบพันกอง

เช้า รับประทานอาหารเช้าจากนั้นออกเดินทางสู่ทะเลสาบพันกอง ระดับความสูง 4,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยผ่านเส้นทาง Changla Pass
ซึ่งเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก เที่ยง เดินทางถึงทะเลสาบพันกอง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก
ที่พักที่หมู่บ้าน Tangstey บ่าย ชมความงามของทะเลสาบแปงกอง ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงที่สูง
ที่สุดในโลก และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยร้อยละ 25 เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 75 เป็นดินแดน
ของประเทศจีน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันแสนสวยของ การเปลี่ยนสีของทะเลสาบบนที่สูง
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เลห์ เย็น รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

(6)วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551 เลห์-อูเล่

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ Uletokpo ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางชม Basgo Palace, Liker Monastery และ ชมวัด Alchi เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่
ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้
แกะสลักต่างๆมีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
เย็น เดินทางถึงอูเล่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ule Ethinic Resort หลังจากนั้นรับประทานอาหาร ค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

(7)วันอังคารที่ 23 กันยายน 2551 อูเล่-คาร์กิล

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคาร์กิล โดยผ่านหมู่บ้านดาฮาห์นู (Dhahanu)
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวอาระยัน เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าโบรคพา (Brokpa)
ซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าอาระยันรุ่นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในเขตนี้ ซึ่งจะมีการ
แต่งตัวและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
เย็น เดินทางถึงคาร์กิล นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

(8)วันพุธที่ 24 กันยายน 2551 คาร์กิล-พาดัม (Zanskar)

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Ringdom ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ (ระยะทาง 98 ก.ม.)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม. จากนั้นขับรถเรียบแม่น้ำ Suru ซึ่งจะเห็นวิวของภูเขาหิมะอันกว้างใหญ่
และธารน้ำแข็งใหญ่น้อย และธารน้ำแข็งที่ ใหญ่ที่สุดที่อยู่ระหว่างทางไปยังพาดัมคือ ธารน้ำแข็ง Dran Drung
บนเส้นทาง Pansi-la (สูง 4,406 เมตร) ระยะทางระหว่างคาร์กิลไปยังพาดั้มเมืองหลวงของซัน สการ์รวมทั้งหมด
ประมาณ 250 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช.ม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
เย็น ถึงพาดัมนำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ

(9)วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 พาดัม (Zanskar)

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านชมเมืองพาดัม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรซันสการ์
พาดัมอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,505 พาดัมปัจจุบันเป็นเมืองที่ สำคัญของเขตนี้
และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมของซันสการ์ อารามหิน โบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
อาราม Starrimo ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย ชมความงดงามของหมู่บ้านเก่าแก่
Pibiting และวัดเก่าแก่บนยอดเขา ท่านจะเพลิด เพลินกับวิว ทิวทัศน์ และอากาศที่เย็นสบายบนที่สูง
เย็น กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ

(10)วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 พาดัม (Zanskar)-คาร์กิล

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คาร์กิล ระหว่างทางแวะชมวัดรังดั้ม ซึ่ง เป็นวัดเก่าแก่
อยู่ในบริเวณหมู่บ้าน Ringdom เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เย็น ถึงคาร์กิล นำท่านเข้าสู่ที่พัก
รับประทานอาหารค่ำ

(11)วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2551 คาร์กิล-เลห์ เช้า รับประทานอาหารเช้า

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเลห์ ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง บ่าย เดินทางถึง เลห์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น

(12)วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2551 เลห์-เดลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเลห์ เพื่อเดินทางสู่เดลี
07.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเดลี โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ 9W 610
เที่ยง เดินทางถึงเดลี รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านและช้อปปิ้งย่านจันปาทที่ขึ้นชื่อของอินเดีย เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ

(13)วันอังคารที่ 29 กันยายน 2551 เดลี-กรุงเทพ

00.50 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจทแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ 9W 64
06.10 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์
ค่าบริการ :
ราคาต่อท่าน
ท่านละ 72,000 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ 11,000 บาท
หรือเลือกวันเดินทางเอง สำหรับกลุ่ม 15 ท่านขึ้นไป
พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ 72,000 บาท
หรือเลือกวันเดินทางเอง สำหรับกลุ่ม 10 ท่านขึ้นไป
พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ 75,000 บาท
หมายเหตุ :
ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่
/การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน /สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ


อัตรานี้รวม :
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี/เลห์-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบินเจท แอร์เวยส์
/ตั๋วเครื่องบินภายใน เดลี-กุลลู ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Air Deccan
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
- ค่าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าพาหนะในการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ /ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย


อัตรานี้ไม่รวม :

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 100 รูปี/วัน/ท่าน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
- ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
- ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
- ค่าน้ำหนักเกินพิกัด
เอกสารประกอบการขอวีซ่า :
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง (แผ่นติดวีซ่าคงเหลือ 2-3 หน้า)
- รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
  sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเีอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงินภายในวันที่:
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296