Update 20/02/2012
  
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 45 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม3 วัน 2 คืน (QR)
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ: ทัวร์ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม3 วัน 2 คืน (QR)

รหัส VNPV 01

ช่วงเวลา 3-5 , 24 -26 ก.พ. / 2 - 4 , 16 -18 , 23 -25 มี.ค.55


วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – วัดวิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งหมู่บ้านผ้าไหม

11.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (QR) ชั้น 4
ประตู 8โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
13.05 น.ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 614 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
14.45 น.ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำทุกท่าน เที่ยวชม หมู่บ้านผ้าไหม ที่ขายสินค้าที่ระลึกที่ผลิตมาจากผ้าไหมพื้นเมืองในราคาถูก
และคุณภาพดีมีสินค้ามากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกชม และ ซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่หมู่บ้านผ้าไหมนี้ เป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นงาน HAND MADE
ทั้งสิ้นนำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบ
ด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  เป็นจอหงวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจี๊อ และสานุศิษย์           
ค่ำ นำทุกท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม                
และมีแห่งเดียวในโลก 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก VESNA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง ฮานอย -สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ - ฮาลอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวัน
จันทร์ และ ศุกร์ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาล
ของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศและยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม        
ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด
ชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์  แต่ท่านไม่อยู่แต่ท่านเลือก
ที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมือง
แทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก
และรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสักทีจนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มา
ปรากฏที่สระดอกบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานชมชมวัดเจดีย์เสาเดียว
วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่
สมหวังสักที  จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มาปรากฏที่สระดอกบัวและได้ประธาน
โอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจจึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น
กลางสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม  จากนั้นนำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่างๆ
ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญ  กับประชาชนชาว
เวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและ
ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้น
สำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกร
หลับไหล (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึก
จากทางร้านค้า)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / อิสระช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์มาเก็ต
นำท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม  ฮาลอง – ฮานอย - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความ
งดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับ
การประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย   
ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ
นำท่านชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้
เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้  ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ บรรยากาศ
ภายในถ้ำท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม  ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์  แสงสีที่ลงตัว
ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า
รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้เวลาอัน
สมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)
บ่าย ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ ถึงฮานอยนำทุกท่านข้าม
สะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ
และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเล
สาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเล
สาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีนกษัตริย์แห่งเวียดนาม
ได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้
พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์  เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษ
มาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับ
ไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีนทำให้บ้านสงบสุขเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว
พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้  ช้อปปิ้ง ถนน 36 สายเก่า  แหล่งขายของที่ระลึกและ
สินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุง
ค่ำ ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินนอยใบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.55 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ QR 611
00.45+1 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   
9,999    บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  
9,999   บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    
9,999    บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 
2,500   บาท


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย– กรุงเทพ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
- ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
- อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
- ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง
75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี
ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)
-ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % & 3 %
-  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
- ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
 
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
 
 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296