Update 10/05/2012
  
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 45 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน (UL)
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ: ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โอเวอร์ซีไชนีสทาวน์ 3 วัน 2 คืน (UL)

รหัส HKGGO 03

ช่วงเวลา
 05-07 พ.ค.,12-14 พ.ค.,19-21 พ.ค.,26-28 พ.ค.,02-04 มิ.ย., 09-11 มิ.ย.,16-18 มิ.ย.,23-25 มิ.ย.55  
                    

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์

11.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S
สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
(จอดส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 3)
13.10 น.ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 423
17.00 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์
เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่าจการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่าน
เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล
กวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวม
เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น RAMADA PLAZA  // DAYS  HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สอง ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้-โอเว่อร์ซีไชนีสทาวน์(ไม่รวมดูโชว์)-ฮ่องกง-Avenue of star
+ Symphony of light

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่
ท่านรัก จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนาน
นามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดัง
มากมาย อาทิ Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่โอเวอร์ซีไชนีสเทาวน์(OCT)–หุบเขาใบชาเป็นหมู่บ้านที่แสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมผสมระหว่างตะวันตกและตะวันออก โดยเอาเรื่องราวของใบชา
เซ็น ดอกไม้ และไม้ไผ่ มาประดับตกแต่งหมู่บ้านภายในหมู่บ้านถูกจัดขึ้นให้เห็น
วัฒนธรรมชาของจีนและเป็นที่พักผ่อนใจไปกับธรรมชาติซึ่งผู้เดินทางสามารถ
เข้าแวะชิมใบชาตามแบบต้นฉบับดั้งเดิมของประเทศจีน และยังได้เรียนรู้ถึงความ
ลึกล้ำความล้ำค่าความงดงามของใบชา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ช
1 ชั่วโมง  นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคล
ที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียง
เฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอย
มือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตา
ตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (กรณีที่เดินทางมาทันเวลา)
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง  NEWTON PLACE HOTEL // REGAL RIVERSIDE HOTEL
หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม  ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ
นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak)
ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง
จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพาน
ต่ออายุที่ชายหาดรีพัลส์เบย์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการ
บูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอ
ก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่อง
ประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal
และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น
Amani, Prada Gucci  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton
Chole ฯลฯ หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r'us และห้างสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria 
เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
16.00 น.สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง  (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)
18.20 น.ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL423
20.20 น.ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เพิ่ม

05-07 พ.ค.,12-14 พ.ค.,19-21 พ.ค.26-28 พ.ค.55

15,900

15,900

13,900

4,500.-

02-04 มิ.ย.55

16,900

16,900

14,900

4,500.-

09-11 มิ.ย.55
16-18 มิ.ย.,23-25 มิ.ย.55           

14,900

14,900

12,900

4,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม                              
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
-ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
-ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
-ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,           
ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
 
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
 
 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296