Update 22/02/2012
  
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 45 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ ญีปุ่น โอกินาวา 4 วัน 3 คืน (CI)
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์
ชื่อ: ทัวร์ ญีปุ่น โอกินาวา 4 วัน 3 คืน (CI)

รหัส JPJF09

ช่วงเวลา  13 - 16 ก.พ. / 26 – 29 มี.ค. 55


วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป- โอกินาวา     

09.00 น.ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การ
ต้อนรับและอำนวยความสะดวก เอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
11.25 น.เหิรฟ้าสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ CI 834
15.55 น.ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเปเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
17.40 น.เหิรฟ้าสู่เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 122
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนะฮา ที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระของท่านเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่เกาะโอกินาวา
เพื่อชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามภายในเกาะ  และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาว
โอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรริวกิว แต่ถูกญี่ปุ่นยึดเอามาผนวกเข้ากัน ปัจจุบัน
เป็นเมืองเอกและเป็นเมืองพักตากอากาศและเป็นต้นกำเนิดศิลปะการต่อสู้อย่างคาราเต้ มีหาด
ทรายขาวสวยน้ำทะเลสีครามและปะการังที่ยังสมบูรณ์ ทำให้จังหวัดโอกินะวาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญอีกเกาะหนึ่ง                      
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    ( - / - / D )
เข้าพักที่โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า


วันที่สอง ชูราอุมิ อควาเรียม – ผามันซาโมะ – โรงผลิตเกลือ - อเมริกัน วิลเลจ

เช้า รับประทานอาหารเช้า
เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ ชูราอุมิ อควาเรียม อควาเรียมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
และเป็นอันดับสามของโลก เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2002 ชื่ออควาเรียมนี้มาจากคำว่า ชูระ
หมายถึง ความงาม และ อูมิ หมายถึง มหาสมุทร มาจากการโหวตชื่อจาก 13,000 เสียงโหวตและ
มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาทะเล, ปะการังและปลาฉลามมากมายสร้าง
บนพื้นที่กว่า 19,000 ตรม. มีแท๊งค์น้ำมากถึง 77 แทงค์ ที่นี่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นจะ
แบ่งแยกไปตามโซน คือ Great Sea, Coral Reef, Black Current Sea และ Deep Sea ชมการจำลอง
ระบบนิเวศน์ที่เหมือนจริงทำให้ปะการังที่มีชิวิตสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ชมปลาตัวเล็ก
มากมายว่ายน้ำผ่านดงปะการังหลากสีที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชมงูทะเล ปลิงทะเล  หอยเม่น
กุ้งมังกรยักษ์ ปูอลาสก้า และที่สุดของความอลังการเกินบรรยาย ตู้ปลาอะคลีลิคที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น ขนาด กว้าง 22.5 เมตร สูง 8.2 เมตร และหนา 60 ซ.ม. ฉากหลังเป็นพระเอกของ
งานคือ ปลาฉลามวาฬยักษ์ และ ปลากระเบนยักษ์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโลกแห่งท้องทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตรมีลักษณะคล้ายงวงช้าง หันหน้า
สู่ทะเลจีน พื้นที่สีเขียวของต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมจนถึงยอดหน้าผาตัดกับผืนน้ำทะเลสีฟ้าใส เป็น
ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า ในวันที่ท้องฟ้าสดใสจะสามารถมองเห็นความ
สวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งได้อย่างชัดเจน ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยม
ที่จะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกว้างใหญ่ของผาหินแห่งนี้ว่ากันว่าสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกันได้อย่างสบายๆ จากนั้นเดินทางสู่ โรงผลิตเกลือ
จากทะเลน้ำลึก เพื่อชมกระบวนการผลิตเกลือและสินค้า OTOP ต่างๆหลายชนิดเช่น กระเป๋า
เครื่องแก้วแบบโอกินาวา, การทำเครื่องปั้นดินเผา และสินค้าอื่นๆมากมาย ท่านยังสามารถลอง
ทำเกลือจากน้ำทะเลลึกด้วยตัวเอง นำท่านมุ่งหน้าสู่  อเมริกัน วิลเลจ ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า
“ชาตัง” อยู่ตอนกลางของโอกินาว่า สร้างเลียนแบบจากแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพัน หลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร
นอกจากนี้ยังมีสถานที่บันเทิงสร้างความสนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง, คาราโอเกะ,
เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์, บาร์, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านเสื้อผ้า และร้านตัวแทน
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้ว่ามีร้านค้าต่างๆ รวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ( B / L / D )                  
เข้าพักที่โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า


วันที่สาม โอกินาวาเวิลด์ –สวนสันติภาพโอกินาวา- อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ – ชินโตชิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า
เช้าอันสดใสนี้นำท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของหมู่เกาะริวกิว
นำท่านสัมผัสความงดงามของระบำอิซ่าซึ่งเป็นระบำพื้นเมืองที่อยู่คู่มากับชาวพื้นเมืองเป็นเวลา
หลายร้อยปี นอกจากนี้ยัง ภายในยังมีโรงงานเครื่องแก้วริวกิวที่มีชื่อเสียงมากและนำท่านแวะชม
ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกและหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร
ภายใน ได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงามของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร ซึ่งถือเป็น
ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียภาย ในถ้ำ จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ที่ธารน้ำไหลผ่านซอกหิน
อยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อย ขนาดใหญ่และกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
อีกทั้งภายในยังมีธารน้ำใสสะอาดไหลผ่านซึ่งปลาสามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม สวนสันติภาพโอกินาวา ซึ่งเป็นสมรภูมิรบของทหารญี่ปุ่นและทหารอเมริกันมาก่อน
เพื่อเป็นการรำลึกถึง จึงได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์และแผ่นศิลาจารึกให้กับผู้เสียชีวิตในสงคราม
ที่ Okinawa Peace Memorial Park ภายในสวนมีอนุสาวรีย์มาบูนีตั้งอยู่บนเนิน การจัดแสดงภาพถ่าย
ตอนเกิดสงคราม และหลักฐานบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มากมายจัดแสดงอยู่ภายในอาคารนิทรรศการ
บอกเล่าถึงเหตุการณ์และความหายนะที่เกิดจากคราวสงครามให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อ
ความหวังในสันติภาพ อีกด้วย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์ เป็นเอ้าทเลตมอลล์
ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอกินาวา ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดัง
อาทิเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ น้ำหอม นาฬิกา ฯลฯ พาท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ชินโตชิน ซึ่ง
เป็นย่านเมืองใหญ่ มีร้านค้าต่างๆให้ท่านได้ช้อปปิ้งมากมาย เช่น ร้านนะฮา เมนเพลส ซึ่งเป็นเหมือน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างร้านสรรพสินค้า, ร้าน 100 เยน, ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น และที่ใกล้ๆกันมีร้าน
หนังสือ, ดีวีดี สึตายะ, ร้านUNIQLO ซึ่งมีเสื้อผ้าผู้ชาย และผู้หญิงที่หลายหลาย หลายสไตล์ให้เลือก
ร้าน MUJI เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ( B / L / D
เข้าพักที่โรงแรม Daiwa Roynet Hetel Naha Omoromachi หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ ปราสาทชูริ – โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ – ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – ถนนโคคุไซ – ไทเป - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทชูริ” ในอดีตเป็นพระราชวังเก่าของอาณาจักรริวกิวที่เคย
รุ่งโรจน์ และได้ถูกทำลายหลายครั้งจากผลของสงครามโอกินาวา และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1922
มีลักษณะโครงสร้างมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงเป็นลักษณะเด่นของศิลปะริวกิวโดยแท้ ภายใน
มีบัลลังก์ของผู้ครองแผ่นดิน และมงกุฎทอง ซึ่งหาชมได้ยากอีกด้วย บริเวณรอบของปราสาทแห่งนี้
มีสิ่งของล้ำค่าที่ได้รับการบันทึกให้เป็นสมบัติประจำชาติ เช่น ประตูอิชิมง และประตูคังไคมง ใน
ในปี 2008 ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนำท่านเข้าชม “โรงกลั่นเหล้าอาวาโมริ” ที่ทำมา
จากข้าวไทยและข้าวหมักโอกินาวะเมื่อครั้งเป็นราชอาณาจักรริวกิว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิธีการ
หมักเหล้าจากไทย และปัจจุบันมีโรงเหล้ากลั่นเหล้าขาวมากกว่า 50 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณ
ที่ป้องกันอาการเส้นเลือดแข็งตัว หลังจากช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน นะฮา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ เป็นศาลเจ้าประจำศาสนาพุทธ สร้างขึ้นภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองยุติลง เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงคราม ปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธี
แต่งงานของชาวโอกินาว่า ตั้งอยู่ใน นะฮะ เมืองโอกินาวา เป็นวัดที่อยู่ในเขตธรรมชาติที่สวยงาม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน  ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้าย
กับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ค  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในย่านนี้
เท่านั้น อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่างๆที่แต่งแต้มสีสันได้จัดจ้านโดนใจ เหมาะแก่การมอบ
เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มิได้มาเยือนยิ่งนัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนโคคุไซ ถนนสายหลัก
แห่งการช้อปปิ้ง เป็นถนนคล้ายกับถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ค ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า
ที่มีจำหน่ายเฉพาะในย่านนี้เท่านั้น อาทิ ของที่ระลึกรูปวัวรูปสัตว์ต่างๆที่แต่งแต้มสีสันได้จัดจ้าน
โดนใจ เหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มิได้มาเยือนยิ่งนัก เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน นะฮา ประเทศญี่ปุ่น
19.30 น.ออกเดินทางจากสนามบิน นะฮา ด้วยเที่ยวบิน CI 123
20.00 น.แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
01.10 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพอัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

13 - 16 ก.พ. 55

38,990

38,990

36,990

8,000

26 – 29 มี.ค. 55

 

**กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ (CI)
-ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
-ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
-ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นคนต่างด้าว
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับ
สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
-ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
-ค่าทิปต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
 
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
 
 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296