Update 23/02/2012
  
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 45 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า  หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลดัชแอร์ไลน์ (KLM)
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
Untitled Document
ดูบริการอื่นๆในหมวดนี้
  บริการจอง ทัวร์ต่างประเทศ ออนไลน์

ชื่อ: ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลดัชแอร์ไลน์ (KLM)

รหัส TWGO 02

ช่วงเวลา  8-12 ก.พ.,22-26 ก.พ./ 7-11, 14-18, 21-25 มี.ค, 28 มี.ค. – 1 เม.ษ.55
          

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

11.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ P สายการบิน ( KLM  )
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
** กระเป๋า 1 ใบ 23 กก. เท่านั้น ไม่มีการเฉลี่ยน้ำหนัก
13.30 น.ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ KL 877
18.15 น.ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน  
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   
นำท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHATEAU DE CHINE หรือเทียบเท่า 


วันที่สอง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -พิพิธภัณฑ์กู้กง- ซีเหมินติง - ไถจง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติ และรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก
อนุสรณ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ
ต่อประเทศไต้หวัน หลังจากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4
สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมด  
และมีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี  ชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น
หยกตราประทับประจำตัว เฉียนหลงฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้าสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
หรือสยาม สแคว์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ ๆ
มากมาย อาทิ  Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAISON DE CHINE หรือเทียบเท่า


วันที่สาม หนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง
–หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า – กระเช้าพาโนราม่า – แข่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทาง
ออกสู่ทะเล นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็น
เขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือน
พระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความ
ซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน  โดย
ในระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบนมัสการพระอัฐิของ
พระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง     
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสปลาประธานาธิบดียกยอทะเล)
บ่าย เดินทางสู่เมืองผูหลี่ เป็นเมืองที่มีน้ำแร่ผูหลี่  ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งในไต้หวัน
จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกและหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า นำท่านนั่งกระเช้าทะเลสาบสุริยัน
จันทรา มีความยาว 1.5 กม. และมีความสูง 150 เมตร จากพื้นผิวทะเลสาบ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับศูนย์
ข้อมูลของทะเลสาบสุริยัน จันทรา และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม
เก้าเผ่าซึ่งเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
และผิวพรรณที่ดี  โรงแรม TAIYI HOTSPRING หรือเทียบเท่า วันที่สี่ วัดจงไถฉานซื่อ-ไทเป - ขึ้นตึกไทเป 101 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์                          
ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน นำท่านเดิน                                
ทางสู่ไทเปโดยรถโค้ช   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร 
นำท่านขึ้น ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) ตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ตึกที่มีความสูงถึง
508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอีกด้วยภาย
ในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดิน
ไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที
บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้า
และช้อปปิ้งมอลล์อยู่กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากับสยามพาราก้อนของเมืองไทย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์ชาบูชาบู)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CHATEAU DE CHINE หรือเทียบเท่าวันที่ห้า โมจิ DIY- อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – รถไฟหัวจรวด- กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานโมจิ แหล่งรวมโมจิต้นตำหรับของญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลองการทำโมจิ
ด้วยตัวเอง โมจิ DIY ท่านสามารถถ่ายรูปกับร้านที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถ
เลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดจากร้าน  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้
ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะ
กร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร  (อาหารซีฟู๊ด)
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย
กษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทอง
และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้ง
ไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์
“เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์
ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา
อีกครั้ง  
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ
19.30 น.สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถไฟหัวจรวดซึ่งมีความเร็ว 300 กม/ชม  
อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL 878
22.00 น.เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

.7-11, 14-18, 21-25 มี.ค
28 มี.ค. – 1 เม.ษ. 55

27,900

26,900

25,900

6,000

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
-ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035- 7
  Fax. 02 758 6296
  E-mail: sales@edtourcenter.com
 
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ  
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์:
โทรศัพท์ มือถือ:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ  
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง: ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ: มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ  
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ: โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย:


แผนที่มาชำระเงินที่บริษัท
ชื่อ เลขที่บัญชีบริษัท
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้ ATM
ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

 
 
 
บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623
221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 8  Fax.
(+662) 758 6296