update 11/10/2014
  
  บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ. ) จำกัด 49 ปี แห่ง ความภาคภูมิใจ ในบริการ
คุณอยู่ที่หน้า   หน้าแรก  บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้นที่นี่
 บริการท่องเที่ยว ออนไลน์
 ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย
 สาระความรู้
 สมัครสมาชิก
 ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
 ประวัติบริษัท
 ติดต่อเรา
 
 
   
  บริการจอง แพ็คเกจทัวร์ ออนไลน์
ชื่อ : แพคเกจทัวร์ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน
รหัส : PKSHI 02
เวลาทำการ : ทุกวัน 1 มกราคม 2557– 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียด :

วันแรก : เกาะสมุย-เที่ยวรอบเกาะ


เช้า : นัดรับ และ นำท่านผู้มีเกียรติเดินทางเข้าพักที่ รีสอร์ทบนชายหาดทรายขาว 
สะอาดเรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำคณะท่านผู้มีเกียรติเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่าน 
ชมบ่อผุดสัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่าน 
สู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน 
และชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม ชมการสาธิตลิง 
เก็บมะพร้าว นำเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืด ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือด ใหญ่หล่อเลี้ยง
ชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ 
“ตลาดหน้าทอน” เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ หลังอาหาร กลับเข้าที่พัก


วันที่สอง : เกาะเต่า-เกาะนางยวน

เช้า : บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านผู้มีเกียรติจากโรงแรมส่งท่าเรือเดินทางโดยเรือ 
สปีดโบต จากท่าเรือบ่อผุดสู่เกาะเต่า ถึงเกาะเต่าสู่ อ่าวผักบุ้ง อ่าวเทียน พักผ่อนด้วยการดำน้ำ
ดูปะการัง เช่น ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ปลาการ์ตูนสีสวยแหวกว่ายดอกไม้ทะเล

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของเกาะนางยวน
เกาะ เล็กๆ กลางอ่าวไทย มีเวลาสบายๆ ให้ท่านได้พักผ่อนอริยบทบริเวณชายหาดสามเส้าของเกาะ 
นางยวน ได้เวลาอำลาเกาะนางยวนด้วยความประทับใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร


วันที่สาม : เกาะสมุย

เช้า : รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยบทภายในบริเวณที่ 
พักตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ฯลฯ


 หมายเหตุ 
กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางห้างฯ 
จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
คำแนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการ ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 6,400 บาท
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยวเพิ่ม) ท่านละ 2,500 บาท
เด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 3,300 บาท
เด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี (มีเตียงเสริม) ท่านละ 4,900 บาท

หมายเหตุ
รับจากสนามบิน,สถานีรถไฟหรือสถานีรถปรับอากาศในสุราษฎร์ธานี เพิ่มท่านละ 300 บาท (เที่ยวเดียว)
และ เพิ่มท่านละ 600 บาท (ทั้งไปและกลับ)


อัตรานี้รวม
ค่าที่พัก 2 คืน , อาหารตามมื้อที่ระบุ , รถรับ – ส่งสนามบิน/ท่าเรือ/โรงแรม , ค่าเรือนำเที่ยวตามรายการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้บริการและอำนวยความสะดวก 


ค่าที่พักโรงแรมชั้นหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 2 คืน อาทิ เช่น
-โรงแรม โกลเด้น แซนด์
-โรงแรมสยามลากูนน่า
-โรงแรมแกรนด์ ซีวิว
-โรงแรมเฟริส์ทเฮาส์


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ - เกาะสมุย- กรุงเทพฯ
- ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ 

****ราคาข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ท่านละ 200 บาท

 

หมายเหตุ :
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จักคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
 
02 758 5035 - 7
  Fax. 02 758 5039
  E-mail: sales@edtourcenter.com
สำรองบริการออนไลน์
รายละเอียดผู้สำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล:
โทรศัพท์ มือถือ:
โทรศัพท์:
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
ที่อยู่:
รายละเอียดการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
วันที่เดินทาง:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัต ท่าน
มุสลิม ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ:
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ Msn
   
ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสะดวก และประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Booking

บริษัท ศูนย์ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ( ศ.ท.ศ.) จำกัด  ใบอนุญาตเลขที่ 11/623
Education Tour Centre (S.T.S.) Company Limited  T.A.T. License 11/623

221/1-2 Moo. 5 Srinakarin Rd. ,Somrong Nua ,Muang , Samutprakarn 10270 Thailand
Tel. (+662) 758 5035 - 7  Fax. (+662) 758 5039